สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ATSI) | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) | กรมสรรพากร | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ตลาดหลักทรัพย์  | ประกันสังคม | หอการค้าไทย | สภาวิชาชีพบัญชี | สสว. (SMEs) | SIPA | Software Park Thailand | DMC | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงแรงงาน