Consulting

 • บริการให้คำปรึกษา
 • วางระบบการปฏิบัติงานในองค์กร
 • พัฒนาโปรแกรม (customization) ให้สอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

Support

 • บริการ Helpdesk
 • Single Contact Project (สำหรับลูกค้า MA)
 • บริการ System Checking
 • จันทร์-ศุกร์ (08.30-17.30 น.)

Training

 • ให้บริการอบรมมาตรฐาน
 • ให้บริการอบรมตามลักษณะธุรกิจเฉพาะ
 • ให้บริการอบรม ณ ศูนย์บริการ
  หรือสถานที่ของลูกค้า

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ATSI) | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) | กรมสรรพากร | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ตลาดหลักทรัพย์  | ประกันสังคม | หอการค้าไทย | สภาวิชาชีพบัญชี | สสว. (SMEs) | SIPA | Software Park Thailand | DMC | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงแรงงาน