Managing Director Ms. Yuwadee Saekoay
yuwadee@trianglesoft.co.th
Mobile 6686-4816641
General Manager Mr. Pawat Pataraboonchot
pawat@trianglesoft.co.th
Mobile 6681-4924566
Senior Japanese Consultant Mr. Fumiaki Sugiyama
sugiyama@trianglesoft.co.th
sugiyama@spiral-i.co.th
Mobile 6685-1090108
Account Dept./Secretary to Management

Ms. Wenika Tikaew
wenika@trianglesoft.co.th
Mobile 6686-4816640

Support Consulting Dept. Ms. Karnchita Hadda
karnchita@trianglesoft.co.th
Channel Account Dept. Mr. Pavaris Thirapiboonkrit
pavaris.t@trianglesoft.co.th
Mobile 6686-3423193
System Development Dept. Mr. Peerawat Panyapol
peerawat@trianglesoft.co.th

 

สมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ (ATSI) | สมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (ATCI) | กรมสรรพากร | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า | ตลาดหลักทรัพย์  | ประกันสังคม | หอการค้าไทย | สภาวิชาชีพบัญชี | สสว. (SMEs) | SIPA | Software Park Thailand | DMC | กระทรวงพาณิชย์ | กระทรวงอุตสาหกรรม | กระทรวงการคลัง | กระทรวงคมนาคม | กระทรวงแรงงาน